Dossier: Ruimte voor Lopen

Ruimte voor LopenDat wandelen populair is, weten we al lang. Maar lopen in bredere zin krijgt ook steeds meer aandacht. Dan gaat het niet alleen over het te voet op pad gaan voor je plezier, maar ook omdat je van A naar B wilt. Eenvijfde van alle verplaatsingen in Nederland wordt volledig te voet afgelegd en gezondheid speel daarbij steeds vaker een rol.

Initiatiefgroep Ruimte voor Lopen

Wandelnet werkt daarom aan een ‘agenda voor lopen’ om zowel letterlijk (infrastructuur) als figuurlijk (beleid) meer ruimte voor lopen te bepleiten. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het CROW vormt Wandelnet een zogenaamde ‘initiatiefgroep Ruimte voor Lopen’. De partners werken toe naar een strategische agenda met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Centrale vraag hierbij is: wat staat ons samen te doen om meer ruimte voor lopen te vinden en te benutten? 

In gesprek met partners

Voordat we die agenda kunnen opstellen, gaan we eerst met belanghebbende partijen in gesprek. Dat zijn overheden die een rol spelen in de ruimtelijke ordening (zoals infrastructuur en Omgevingswet) en taken uitvoeren in het sociaal domein (denk aan gezondheid en recreatie). Maar ook onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Deze gesprekken moeten er toe leiden dat we draagvlak voor het thema kunnen uitdragen. Aan het eind van het jaar willen we dit bekrachtigen door het ondertekenen van bijvoorbeeld een gezamenlijke intentieverklaring. De meest actuele informatie over welke partners al zijn aangesloten vindt u op deze website.

Insteek Ruimte voor Lopen

Ruimte voor Lopen gaat in de eerste plaats voor een veilige en aantrekkelijke infrastructuur die gericht is op de mens te voet in een toegankelijke omgeving. Daarbij focust de agenda zich op drie motivaties van mensen om te gaan lopen: voor het plezier, voor de gezondheid en om van A naar B te komen. Natuurlijk sluiten de onderwerpen aan bij actuele ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet of het preventieakkoord vanuit VWS.

Oproep

Wij willen graag in gesprek met organisaties en overheden die zich herkennen in dit vraagstuk en ook bij willen dragen aan de agenda en de uitvoering daarvan.

Neem hiervoor contact op met Frank Hart.

Of via één van de andere initiatiefnemers:
CROW, Emile Oostenbrink
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Filip van As
Wandelnet, Wim van den Boogaard

Steun ons