Dossier: Omgevingswet en wandelen

Het kabinet werkt aan een nieuwe Omgevingswet. Ruim 60 bestaande wetten worden samengevoegd die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Wandelen en omgeving

Als wandelaar ben je onderweg voortdurend ‘onderdeel’ van je omgeving: of je nu in het bos loopt of een ommetje maakt in je eigen woonwijk. Het is belangrijk dat de omgeving aantrekkelijk en toegankelijk is én blijft. Grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen daarop van invloed zijn, zoals woningbouw, uitbreiding industrie of de aanleg van wegen.

Wandelbelang en de Omgevingswet

In 2021 moet de wet in werking treden. Op dat moment moeten het Rijk, provincies en gemeenten een integrale visie hebben opgesteld voor de leefomgeving: de Omgevingsvisie. Provincies en gemeenten moeten daarnaast een Omgevingsverordening, respectievelijk Omgevingsplan vaststellen met regels over de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsplan vervangt (met een overgangsperiode van tien jaar) de gemeentelijke bestemmingsplannen. Wandelnet maakt zich er sterk voor dat in de Omgevingsvisies en plannen en verordeningen de wandelbelangen beschermd worden.

Inbreng Wandelnet in de Omgevingswet

Wandelnet zit aan tafel om mee te denken. Een team van vrijwillig experts adviseert ons en lobbyt voor het wandelbelang. We pleiten samen met het Fietsplatform in een position paper voor een aantrekkelijke, toegankelijke, gezonde, veilige en niet verhokte wandelomgeving. Daarbij zoekt Wandelnet ook andere partners op om de belangen van een aantrekkelijke leefomgeving in te brengen waar vooral economie en mobiliteit sterk zijn vertegenwoordigd. De Regiegroep Recreatie en Natuur onderstreept dit belang ook en maakt dit duidelijk in een brief aan het Ministerie.

We hebben onze wensen vastgelegd in de brochure “Ruimte voor lopen”.Onze lobby heeft succes: bij een amendement op de Omgevingswet is in 2015 de definitie van infrastructuur uitgebreid met “routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen”. Dat houdt in dat de overheid bij het maken van plannen onder andere rekening moet houden met onze LAW’s. In Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) wordt de wet uitgewerkt en daarin moet de bescherming van de wandelnetwerken handen en voeten krijgen. Ook bij de totstandkoming van de Omgevingsvisies van de verschillende overheden denken en praten we mee. Onze vrijwilligers spreken in op gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies. En ook in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) proberen we de belangen van wandelend Nederland een plaats te geven. De NOVI moet in 2019 vastgesteld worden. Vóór die tijd draaien we mee in een groot aantal overleggen met Ministerie, kennisinstituten en andere organisaties. 

Steun ons