Zeven bedreigingen voor wandelaars en voetgangers


Een wandelaar behoort tot het ‘langzaam verkeer’. Deze status neemt enkele bedreigingen met zich mee. Sommigen liggen voor de hand, anderen zie je pas als je ze door hebt. Wandelnet selecteerde zeven voorbeelden: 

  1. Door aanleg van nieuwe infrastructuren is er sprake van onderbrekingen en omwegen voor wandelaars en voetgangers.
  2. Sanering (sluiten) van overwegen kan barrières veroorzaken en daarmee de noodzaak tot omlopen. 
  3. Parallelle erfontsluitingswegen als compensatie voor het opheffen van kruisingen over wegen en spoorlijnen zijn voor fietsers soms maar een omweg van 5-15 minuten, maar betekenen voor een wandelaar al snel een half uur of meer omlopen lang veelal onaantrekkelijke wegen.
  4. Door een afnemend aantal kruisingen concentreert het verkeer zich op min¬der wegen en brengt verkeers¬soor¬ten met grote verschillen in snelheid en massa bij één. Het kan hinder, verlies aan belevingskwaliteit en gevaar opleveren. 
  5. Nieuwe infrastructuren, ook in uitloop¬gebieden van dorpen en steden lijken slechts rekening te houden met cate¬gorieën gebruikers in grote aantal¬len.  Doelgroepen met kleine aantallen verliezen daarmee hun bewegingsvrijheid. 
  6. Als er ruimte voor wandelaars is gereserveerd, wordt deze vaak tot reserveruimte voor  lantaren¬palen, ver¬keers-, reclame¬borden en parkeer¬ruimte voor auto’s;
  7. Onttrekking van terreinen, wegen en paden aan toegankelijkheid/ openbaarheid. 

Goede en slechte voorbeelden zorgen voor betere toekomstige plannen. Daarom delen we onze ervaring graag via onze referentieprojecten, waarin deze zeven bereidingen ook terugkomen.

Steun ons