Gebruiksvoorwaarden

Deze website is de officiële website van “Stichting Wandelnet” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 41201226. Wanneer u deze website www.wandelnet.nl bezoekt en gebruikt, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. U bent ouder dan 16 jaar of beschikt over toestemming van een ouder of voogd voor het bezoeken van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dient u de website te verlaten.


1. AUTEURSRECHT
Deze website, het ontwerp, de teksten, ‘content’, logo's, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht van Stichting Wandelnet. Als gebruik wordt gemaakt van materiaal waarop derden rechthebbende zijn, zijn daar afspraken over gemaakt.

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, BEPERKING VAN LICENTIE EN CONDITIES
Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden, opslaan en/of afdrukken van op deze website voorkomend materiaal voor uitsluitend eigen/persoonlijk gebruik, zonder commercieel doel. De informatie mag op een enkele PC (met PC wordt ook laptop, of andere elektronische drager bedoeld) worden opgeslagen, gebruikt en uitsluitend voor eigen/persoonlijk gebruik zonder commercieel doel worden afgedrukt. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van Stichting Wandelnet dienen te allen tijde door u als gebruiker te worden gerespecteerd. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website te verveelvoudigen (voor enig ander doel dan hiervoor is vermeld), te (her)publiceren, kopiëren, distribueren, te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Wandelnet. Enig gebruik in strijd met de verleende licentie wordt al inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Stichting Wandelnet beschouwd. De software op/van deze website is eigendom van Stichting Wandelnet en/of haar leveranciers. Distributie, verkoop, toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling daarvan, decompilatie, herproductie, demontage of het maken van afleidingen daarvan is verboden.

3. OMGANGSVORMEN EN PUBLICATIEVOORWAARDEN (GEBRUIKERSCONTENT)
Wanneer u als geregistreerde gebruiker gebruik maakt van de publicatiemogelijkheden binnen de website (zoals uw profiel en het plaatsen van foto's, videos, berichten) gaat u akkoord met de volgende publicatievoorwaarden en omgangsvormen:Uw reacties, teksten en publicaties (waaronder foto's/video) zijn niet discriminerend, haatdragend, sexueel getint, of aanstootgevend voor andere gebruikers (zowel in taalgebruik, beeld als toonzetting);U plaatst geen bijdragen van commerciële aard;U bent rechthebbende van het foto- en/of videomateriaal en de teksten die u plaatst op de website en vrijwaart Stichting Wandelnet in het geval zij door derden aansprakelijkheid wordt gesteld. Stichting Wandelnet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bijdragen die worden geplaatst door gebruikers van de website. Stichting Wandelnet behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden of bericht op elk gewenst moment te kunnen verwijderen.

4. UITSLUITING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Stichting Wandelnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website, de informatie die daarop staat en/of met betrekking tot de geschiktheid daarvan om voor een bepaalde doel te gebruiken. Hoewel Stichting Wandelnet haar uiterste best doet u via deze website van correcte informatie te voorzien, garandeert Stichting Wandelnet niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, foutloos, volledig up-to-date, vrij van virussen of andere schadelijke elementen is. Eventuele schade en/of kosten die voor u ontstaan uit het gebruik van deze website komen voor uw eigen rekening. Stichting Wandelnet, noch haar werknemers, bestuursleden, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief de faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden. Aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect - waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst , of inkomen, verlies van gegevens en/of schade wegens claims van derden – zal niet worden aanvaard. Indien de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet geheel of gedeeltelijk in rechte stand mocht houden, geldt dat de aansprakelijkheid van Stichting Wandelnet en/of haar medewerkers/bestuursleden in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat u als gebruiker heeft betaald voor het gebruik van deze website, met een maximum van € 1.000,=.

5. LINKS OP DEZE SITE
Op deze website bevinden zich links naar ander websites. Dit is enkel bedoeld om u van dienst te zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het plaatsen van links door andere websites naar onze website en kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (de inhoud van) die andere websites aanvaarden.

6. DE ROUTES, GPS-BESTANDEN EN PRINTS
De routes worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Wandelnet aanvaardt echer geen verantwoordelijkheid voor schade die wandelaars op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door gebruik te maken van de routes, gps-bestanden en prints of door het wandelen van de routes.

7. WIJZIGEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN
Stichting Wandelnet behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Iedere verandering is direct van kracht. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met de wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de website bezoekt/gebruikt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

8. NIETIGHEID/VERNIETIGING BEPALINGEN
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn,vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Met betrekking tot het gebruik van deze website en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht c.q. de rechtbank Midden-Nederland.

Steun ons